Members of Sexual Harassment Committee

SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE CUM GRIEVANCE CELL WOMEN RIGHT PROTECTION
COMMITTEE
1 R.PARVATHI REDDY 1 CH.SNEHA
2 M.CHANDANA 2 N.GINNI
3 P.JAYA SREE 3 M.CHANDANA
4 M.V.LAXMI 4 PRATHIBHA
5 V.V.LAXMI 5 K.VIJAYA
6 N.GINNI    
7 B.SUDHARANI    
8 M.NIRMALA    
9 K.SWATHI    
10 K.PRASANNA    
11 N.TABASSUM    
12 P.SHANTISREE    
13 K.VIJAYA    
14 CH.MANJULA    
15 R.MADHAVI    
16 A.BHARGAVI    
17 PRATHIBHA    
18 RADHARANI    
19 SREEMANI    
20 MOHANA SHRUTHI    
21 Ch.SNEHA    
22 HAZARA BEGUM    
23 UMA SHYAMALA    
24 G.RENUKA    
25 B.SRILAXMI    
26 SARADA